GIÁM ĐỐC :  TS. NGUYỄN MAI THƠM
1. Thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng Học viện,

Ban Giám đốc Học viện phân công;

2. Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm, kế hoạch tài chính;

3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực KHCN của Trung tâm;

4. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của

Pháp luật và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ : Email: nmthom@vnua.edu.vn ; nmthomhau@gmail.com

Tel: 02438 760 504 ; Mobile: 0917 375 375

  PHÓ GIÁM ĐỐC: THS. NGUYỄN NGỌC DŨNG