GIÁM ĐỐC :  TS. HOÀNG ĐĂNG DŨNG 

Thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng Học viện,Ban Giám đốc Học viện phân công;2. Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm, kế hoạch tài chính;3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực KHCN của Trung tâm;4. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm theo quy định củaPháp luật và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ : Email: hddung@vnua.edu.vn