Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề được ban hành theo Quyết định Số 2207 /QĐ-HVN, ngày 16  tháng 9 năm 2014
của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điều 1. Ví trị và chức năng

1. Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện), có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học có thu, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
2. Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thực nghiệm khoa học:
a) Đào tạo trình độ từ tập huấn ngắn hạn đến cao đẳng nghề đồng thời tham gia đào tạo trình độ từ cao đẳng đến đại học và sau đại học;
b) Nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác đào tạo;
c) Hợp tác với các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Experiment and Vocational Training (viết tắt là EVT).
4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác đào tạo
a) Dạy – Rèn nghề cho sinh viên hệ đại học;
b) Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức tập huấn, huấn luyện ngắn hạn các khóa học và cấp chứng chỉ kỹ thuật viên về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
d) Chủ trì, tổ chức thực hiện các dự án trong nước, quốc tế về đào tạo và tập huấn thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
đ) Tham gia đào tạo trình độ từ cao đẳng đến đại học và sau đại học.
2. Công tác khoa học công nghệ
a) Thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp, tham gia nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi đáp ứng nhu cầu xã hội. Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng sinh vật cảnh và các kết quả khoa học của Học viện;
c) Chủ trì và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo đúng quy định của Nhà nước và Học viện;
d) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình cây trồng và vật nuôi phù hợp tại các vùng sinh thái;
đ) Tổ chức ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn;
e) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn;
f) Chủ trì, tham gia phối hợp phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3. Công tác xây dựng mô hình
a) Xây dựng mô hình các loại giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao tại địa bàn Học viện theo đúng quy định của Nhà nước về thực nghiệm và chuyển giao công nghệ;
b) Liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước triển khai mô hình sản xuất giống cây trồng và vật nuôi.
4. Công tác quản lý và dịch vụ
a) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về cung ứng các dịch vụ khoa học công nghệ nông nghiệp;
b) Triển khai dịch vụ cung ứng các loại giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao sau nghiên cứu;
5. Công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan
a) Đảm bảo môi trường và cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong phạm vi Học viện;
b)Tư vấn kiến trúc phong cảnh và cảnh quan. quy hoạch thiết kế các mô hình trang trại sinh thái du lịch, trang trại sản xuất nông nghiệp.
6. Công tác khác
a) Trung tâm quản lý toàn diện về nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định hiện hành.
b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức       

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.
2. Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; bố trí Bộ phận, tổ công tác/viên chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Các Bộ phận công tác chuyên môn/nghiệp vụ
a) Bộ môn Dạy – Rèn nghề;
b) Văn phòng Hành Chính – Kế toán
c) Bộ phận Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học công nghệ;
d) Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển khoa học công nghệ;
đ) Bộ phận Thực nghiệm Khoa học công nghệ;
e) Bộ phận Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ.
5. Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Bộ môn do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.
6. Viên chức, người lao động trong Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế chức năng nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-NNH ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).
Điều 5. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Trưởng các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.